JBL ProAquaTest Lab

Vattenprov

1.330 kr

(1.047 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 1 set

Leverans senast fredag, 31. maj om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Enkel och säker kontroll av vattenvärden i akvarier
 • Bestämmer pH-värde, karbonathårdhet, total hårdhet, ammonium/ammoniak, nitrit, nitrat, fosfat, järn, koppar, silikat, syre samt CO2
 • Tillsätt reagenser till vattenprovet, jämför med färgtabellen
 • Vattnets egen färgning beaktas i jämförelsesystemet
 • CO2-halten bestäms av pH-värdet och KH-värdet enligt tabellen
 • Barnsäkra reagensflaskor, vattentät plastväska

Du letar efter lämpliga artiklar för denna produkt?

Artikelnr.: JBL-2408400, Innehåll: 1 set, EAN: 4014162240842

Beskrivning

JBL ProAqua Test Lab är ett testkit med 13 vattentester för analys av kranvatten och färskvatten i akvarier.

Vatten är inte bara vatten. Regnvattnet absorberar redan föroreningar och när det väl tränger ner i grundvattnet berikas det med andra ämnen. Alla dessa ämnen är inte lämpliga för akvarier. Ständig övervakning av vattenvärdena i akvariet, särskilt när man inrättar ett nytt akvarium, är den viktigaste prioriteringen för en framgångsrik akvaristik. Med ProAqua Test Lab erbjuder JBL möjligheten att snabbt och exakt bestämma de 13 viktigaste vattenvärdena i hemmalaboratoriet. Tack vare den bifogade mycket detaljerade bruksanvisningen med tips och råd är vattenprovningen en barnlek. Leveransen omfattar allt nödvändigt material, t.ex. testreagens, doseringsspruta, kuvetter, mätskedar och färgkort. Testreagenserna kan köpas separat.

Följande tester ingår i det omfattande JBL ProAqua Test Lab vattenprovset:

JBL ProAqua Test KH
Beroende på ursprunget kan vatten innehålla olika mängder mineralsalter, t.ex. på grund av underlagets egenskaper. En stor del av de lösta salterna är alkaliska jordarts- och alkalihydrogenkarbonater. Tillsammans med karbonater och koldioxid (CO2) bildar vätekarbonater ett viktigt buffertsystem som förhindrar farligt höga pH-värdesfluktuationer i vattnet. Den uppmätta karbonathårdheten (KH) anger den totala koncentrationen av vätekarbonat i vattnet och kan därför i sällsynta fall (när främst alkalivätekarbonater förekommer, t.ex. i östafrikanska sjöar) vara högre än den totala hårdheten där endast alkaliska jordartsalter beaktas. De flesta sötvattensfiskar och växter i akvariet kan hållas framgångsrikt vid en karbonathårdhet på 5-16 °dH. För optimal koldioxidgödsling bör dock karbonathårdheten inte understiga 5° dH. Om det råder brist på koldioxid förbrukar vattenväxter och särskilt alger vätekarbonat (biogen avkalkning) genom sin snabba assimilering under fotosyntesen, vilket kan leda till att pH-värdet blir farligt högt (över 10) för fiskar.

JBL ProAqua Test GH
Beroende på ursprunget kan vattnet innehålla olika mängder mineralsalter, t.ex. på grund av underlagets egenskaper. Totalhårdhet är per definition den totala koncentrationen av alla alkaliska jordjoner i vattnet. Den totala hårdheten består till stor del av kalcium- och magnesiumsalter. De flesta fiskar och växter kan hållas vid en total hårdhet på 5-25° dH.

JBL ProAqua Test pH 3-10/ pH 6,0-7,6/ pH 7,4-9,0
Att hålla ett lämpligt pH-värde så konstant som möjligt är en viktig förutsättning för alla vattenlevande organismers välbefinnande. Framför allt bör plötsliga svängningar undvikas till varje pris. Dessutom förändras många ämnen som är lösta i vatten beroende av pH-värdet. Mängden koldioxid som kan lösas upp i vatten är till exempel direkt kopplad till pH-värdet. PH-värdet kan därför fungera som en enkel kontrollvariabel för justering av gödslingssystem med koldioxid, förutsatt att det inte finns några andra syror (t.ex. humussyror) i vattnet som påverkar pH-värdet förutom koldioxid. Den optimala CO2-koncentrationen för växter och oskadlig för fiskar uppnås vid ett pH-värde på cirka 6,8-7,3. Karbonathårdheten bör inte vara lägre än 4° dH. Exakt pH-mätning kan också vara nödvändig för speciella tillämpningar, t.ex. fiskodling. JBL PRO AQUATEST pH 6,0-7,6 används också här. Det optimala pH-värdet för de flesta sötvattenfiskar och växter ligger i det neutrala området runt 7. Det finns dock sötvattenfiskar som kräver något surt eller alkaliskt vatten. För särskilt noggranna mätningar av pH-värdet finns JBL PRO AQUATEST pH 6,0-7,6 (även för kontroll av CO2-gödsling) för sötvattensakvarier och JBL PRO AQUATEST pH 7,4-9,0 för saltvattensakvarier och trädgårdsdammar. För saltvattensorganismer anses pH-värden runt 8,2 vara optimala. Särskilt i marina akvarier med lägre djur (ryggradslösa djur) kan förbrukningen av kalciumbikarbonat leda till att pH-värdet (och karbonathårdheten) sjunker om inte en regelbunden tillförsel sker. När man håller fiskar från lätt alkaliska sötvatten, t.ex. Malawisjön och Tanganyikasjön, rekommenderas värden runt 8-8,5. För koi och andra arter anses pH-värden mellan 7,5-8,5 vara optimala. I trädgårdsdammen, men framför allt i akvariet, kan bristen på koldioxid leda till att framför allt algerna genom sin snabba assimilering under fotosyntesen (biogen avkalkning) förbrukar vätgaskarbonaten i vattnet och på så sätt driver upp pH-värdet till nivåer som är farliga för fiskar (över 10).

JBL PRO AQUATEST NO2
Liksom ammoniak är nitrit ett starkt fiskgift. Beroende på fiskarternas känslighet kan koncentrationer mellan 0,5 och 1 mg/l (ppm) redan ha en dödlig effekt. Saltvattenfiskar och unga fiskar är känsligare än vuxna fiskar.

JBL PRO AQUATEST NO3
Ammonium och nitrit bör normalt inte ansamlas, men om de gör det kan det finnas en störning i bakteriebalansen. En kontinuerligt ökande nitrathalt med samtidigt låga eller odetekterbara ammonium- och nitrithalter visar på en väl fungerande bakteriebalans, men samtidigt på en otillräcklig balans mellan fiskar (kvävekälla) och växter (konsumenter). För höga nitratnivåer främjar oönskad algtillväxt om det finns fosfat i vattnet utöver nitrit. Nitrathalten bör därför inte överstiga 30 mg/l i sötvatten och 20 mg/l i havsvatten. I starkt bevuxna akvarier med bara några få småfiskar kan det motsatta hända: Nitrat blir en bristfaktor och måste tillsättas för att växterna ska trivas optimalt.

JBL PRO AQUATEST NH4
Nedbrytningen av alla organiska ämnen (mat- och växtrester, fiskutskott) i akvariet och dammen sker via den så kallade kvävecykeln. I denna process omvandlas proteiner till ammonium och detta till nitrit och det ofarliga nitratet. Vissa bakterier är ansvariga för denna process. Genom att mäta de enskilda mellanstadierna ammonium, nitrit och nitrat kan man uttala sig om hur väl systemet fungerar. Exempelvis kan läkemedel som används för att bota fisksjukdomar skada de nyttiga reningsbakterierna och därmed leda till ökade ammonium- och/eller nitritnivåer. I regel kan ammonium inte mätas i ett välskött akvarium med ett effektivt biologiskt filter. Ammonium är ett växtnäringsämne som i låga koncentrationer inte är giftigt för fisk. Beroende på pH-värdet kan dock giftig ammoniak (BH3) bildas från ammoniumet. Därför bör man alltid mäta pH-värdet tillsammans med ammoniummätningen.

JBL PRO AQUATEST PO4 sensitive
Fosfat är ett viktigt växtnäringsämne. I naturliga vatten utan föroreningar är fosfatkoncentrationen cirka 0,01 mg/l och 0,07 mg/l i havsvatten. Växter och alger har anpassat sig till denna knappa fosfattillgång och kan därför klara sig med små mängder. Fosfat kommer in i vattnet främst genom fiskens matsmältningsprocesser och matrester. Särskilt när fisken är kraftigt utsatt kan fosfatnivåerna ibland vara 100 gånger högre än de naturliga värdena. Vissa vattenverk tillsätter också fosfater i kranvattnet för att förhindra kalkavlagringar och korrosion i kraftsystemet. Till följd av den onaturligt höga näringstillförseln förökar sig algerna nästan explosionsartat. Algerna kan lagra fosfat i stora mängder och fortsätter därför att växa i oförminskad takt även efter att fosfatinnehållet har minskat. Ju tidigare den ökande fosfathalten uppmärksammas, desto större är sannolikheten att en algpest kan avvärjas. I starkt bevuxna akvarier med bara några få fiskar kan det motsatta hända: Fosfat blir en bristfaktor och måste överdoseras för att växterna ska trivas optimalt. Detta är särskilt fallet vid så kallad aquascaping. I sötvattensakvarier bör fosfathalten ligga under 0,4 mg/l och i marina akvarier under 0,1 mg/l.

JBL PRO AQUATEST SiO2
Kisel är ett av de vanligaste grundämnena på jorden. Vid nedbrytning av silikatsten hamnar kisel i yt- och grundvattnet i form av silikater. Där tjänar den som näring för kiselalger, vissa vattenväxter (t.ex. hornslinga) och kiselalgsvampar. Eftersom silikater inte är giftiga finns inga gränsvärden i dricksvattenförordningen. Beroende på regionen innehåller tjänstens vatten därför olika nivåer av löst silikat. När du sätter upp ett nytt akvarium är bruna beläggningar av kiselalger ofta den första kolonisationen. Dessa avlagringar försvinner långsamt när tillräcklig konkurrens från andra alger och mikroorganismer har utvecklats. Detta minskar också silikathalten i vattnet. Ofta kan dock sådana kiselalgsbeläggningar återkomma efter ett vattenbyte och tillsättandet av det nya silikatet, särskilt i havsvatten. Därför bör man helst använda silikatfritt osmosvatten för påfyllning och vattenbyte i marina akvarier. I sötvatten bör silikathalten vara under 1,2 mg/l och i havsvatten under 0,4 mg/l.

JBL PRO AQUATEST Fe
Järn är ett viktigt spårämne för växters och djurs organ. Förutom en tillräcklig tillförsel av koldioxid och andra spårämnen är järn avgörande för en god växttillväxt och förbrukas kontinuerligt. En glas och gulaktig färgning på unga bladskott och yngre blad är ett tecken på järnbrist. Järn och vissa andra spårämnen är endast stabila i vatten under en begränsad tid, även om de är bundna till så kallade kelatorer, vilket är vanligt i moderna gödselmedel. Dessutom är kranvatten vanligtvis fritt från järn. Därför måste järnhalten kontrolleras regelbundet med detta test och vid behov gödslas. En koncentration på 0,1-0,2 mg/o är tillräcklig för god växttillväxt. I mycket tätt bevuxna akvarier kan värden upp till 0,6 mg/l vara användbara. I havsvatten rekommenderas värden på upp till 0,05 mg/l.

JBL PRO AQUATEST CU
Koppar är en tungmetall som är viktig som spårämne men som också har en förödande effekt som cellgift över en viss koncentration. Koppar kommer in i akvariet främst via kranvattnet, eftersom kopparrör ofta används för vatteninstallationer. Om vattnet står länge i sådana rör kan stora mängder koppar lösas upp. Före användning ska vattnet i röret därför tömmas. Av samma skäl bör regnvatten som runnit genom kopparrännor inte användas. När du installerar akvarier eller dammar ska du alltid se till att kopparfria metallföremål används. En kontrollerad koppartillförsel uppnås genom användning av läkemedel mot parasitsjukdomar hos fiskar och vissa algodödande medel. De kopparkoncentrationer som används kan tolereras av fisken under en viss tid, medan parasiterna dör.

JBL PRO AQUATEST O2
Alla djur som lever i vatten behöver syre för att kunna andas. De osynliga hjälparna i akvariet och dammen, reningsbakterierna, är också beroende av en tillräcklig syrehalt för att omvandla ammonium till nitrat. Den nödvändiga syretillförseln kan säkerställas genom tillräcklig plantering. I akvarier och dammar med liten eller ingen växtlighet, liksom i marina akvarier, bör syrehalten alltid hållas på lämpligt mättnadsvärde med hjälp av teknisk utrustning. Mättnadsvärdet beror på vattentemperaturen. Växterna kan överskrida detta mättnadsvärde genom assimilering. I välplanterade akvarier och dammar kan man mot slutet av belysningsperioden hitta värden som ligger 1-2 mg/l över mättnadsvärdet.

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
För att se till att allting fungerar i akvariet bör JBL:s vattentestkit inte saknas i akvaristernas hushåll. Detta är det enda sättet att reagera tillräckligt snabbt när vattenparametrarna plötsligt är utom kontroll.

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H332 - Skadligt vid inandning.
 • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H290 - Kan vara korrosivt för metaller.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H300 - Dödligt vid förtäring.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H300 - Dödligt vid förtäring.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H310 - Dödligt vid hudkontakt.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H290 - Kan vara korrosivt för metaller.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H301 - Giftigt vid förtäring.
 • H311 - Giftigt vid hudkontakt.
 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H331 - Giftigt vid inandning.
 • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • Misstänks kunna orsaka genetiska defekter (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar).
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H290 - Kan vara korrosivt för metaller.
 • H301 - Giftigt vid förtäring.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H290 - Kan vara korrosivt för metaller.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • H290 - Kan vara korrosivt för metaller.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH 031 - Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Erfarenheter från våra kunder

1 svenska recension skriven för JBL ProAquaTest Lab

22 kundrecensioner i alla språk

4,8 av 5 stjärnor
5 stjärnor
35 (89%)
4 stjärnor
3 (7%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
1 (2%)

39 recensioner
1 kundrecension på svenska
22 kundrecensioner i alla språk

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder