Turtle Island

Tänk redan i dag på morgondagen!

TURTLE ISLAND - en överblick

 • Världens största och mest artrika kläckeri för bevarande av sköldpaddor
 • Kategori A: perfekt djurpark utan vinstsyfte
 • Vetenskapligt institut & forskningsanläggning
 • Djurskydd och djurskyddsområde
 • Leds/grundas av Mag. Dr. Peter Praschag

TURTLE ISLAND - i siffror

 • Grundlades 2013 av Dr. Peter Praschag (internationellt erkänd forskare och zoolog)
 • 240 arter av sköldpaddor på 4 platser i Steiermark, Österrike
 • 2500 sköldpaddor totalt
 • 37 arter av de 50 mest hotade sköldpaddsarterna
 • 17 av 19 arter av de två mest hotade släktena (Batagur & Cuora - detta är unikt i världen)
 • 800 exemplar av de två mest hotade släktena
 • Framgångsrik reproduktion av mer än 170 arter
 • 6 världsunika avkommor
 • Reproduktion av 35 av de 50 mest hotade arterna
 • Reproduktion av 14 av de kritiska 19 arterna, inklusive 3 arter som är utdöda i det vilda

TURTLE ISLAND - Uppdrag

Vi förhindrar redan nu utrotning av utrotningshotade sköldpaddsarter.

Av över 240 arter i våra bevarandestationer är 11 bland de 25 mest hotade arterna och 35 bland de 50 mest hotade. Förutom skydd och bevarande av alla sköldpaddsarter är vårt uppdrag att utveckla och förverkliga ett modernt och unikt zooprojekt, som är centrerat kring att slå samman våra 4 platser och återförena de 2500 djuren.

TURTLE ISLAND - Fokus

 • En uppfödningsstation för bevarande av utrotningshotade sköldpaddsarter
 • En erkänd vetenskaplig institution (AT033) och forskningsanläggning med inriktning på bevarande och uppfödning av sköldpaddor
 • En forskningsstation för taxonomi, biologi med fokus på reproduktionsbiologi och ekologi hos sköldpaddor.
 • En officiell fristad för sötvattens- och landsköldpaddor.
 • Operatör och initiativtagare till nationella och internationella återintroduktionsprojekt (vissa av dem i samarbete med Schönbrunn Zoo eller andra internationella djurparker och forskningsstationer)
 • Utbildningskampanjer om arter, djur och samarbete med skolor

TURTLE ISLAND - erkänd i Österrike som vetenskaplig institution och djurpark i kategori A - syftar till att föda upp utrotningshotade sköldpaddsarter i hela världen. Under de senaste 40 åren har familjen Praschag byggt upp världens största och mest betydelsefulla sköldpaddsdiversitet med outtröttlig hängivenhet, kunskap och stöd från privata donatorer, volontärer och hjälpare. I dag kan deras fortsatta existens endast säkras genom allmänhetens medvetenhet om art-, djur- och naturskydd och biologisk mångfald samt ekonomiskt stöd från politik, näringsliv och samhälle.

Sköldpaddor är utmärkta sympatibärare, med vilka idén om artbevarande, som vi alla måste stödja i vår tid, kan kommuniceras mycket väl.

Situationen i början!

Fler arter dör inför våra ögon än under de värsta istiderna eller efter det apokalyptiska meteoritnedslaget för 65 miljoner år sedan som utplånade dinosaurierna. För första gången sedan livets uppkomst orsakar en enda art - vi människor - en katastrof av sådan omfattning:

Det sjätte stora massutdöendet sedan tidernas begynnelse på jorden. Living Planet Index övervakar populationstrender för 3000 arter och visar en genomsnittlig minskning av djurpopulationerna med 50 %! Vatten- och våtmarksarter har drabbats särskilt hårt, med en förlust på 76 % på bara 40 år. Denna alarmerande trend kommer att kosta världen miljarder i ekonomiska förluster och kan till och med överstiga kostnaderna för klimatförändringarna. Bevarandet av den biologiska mångfalden ses nu globalt som ett globalt politiskt krav. Det är viktigt att behandla den biologiska mångfalden som en naturtillgång, att mäta den, att använda den på ett klokt sätt och att bevara den.

På lång sikt är målet med TURTLE ISLAND att återinföra de exemplar som uppföds i mänsklig vård till sina ursprungsländer. Detta kan dock endast uppnås genom riktade utbildningskampanjer i ursprungsländerna samt långsiktigt ekonomiskt stöd till avelsstationen i Graz

Fokus på TURTLE ISLAND:

Forskning:

Kunskap om formernas mångfald och hotbilden är grunden för allt art- och naturskydd. I internationella samarbeten har vi etablerat oss vetenskapligt i studiet av biologisk mångfald, särskilt av sköldpaddor. Dessutom ger studiet av djur i människans vård viktiga insikter i deras biologi och ekologi, som också kan tillämpas i ursprungsländerna. Vi har flera decennier av erfarenhet på detta område.

Arternas bevarande (konservationsuppfödning):

Våra projekt kombinerar ex-situ (utanför den naturliga livsmiljön) bevarandeåtgärder för starkt hotade arter med in-situ (inne i livsmiljön) åtgärder såsom skydd av livsmiljön, forskningsinitiativ i den naturliga livsmiljön och återintroduktionsprojekt. Det är mycket ändamålsenligt att etablera flera avelsgrupper även utanför ursprungsländerna för att minimera risken för katastrofer, t.ex. ett hot mot projektet på grund av politisk oro eller sjukdomar.

Naturskydd:

Förutom fokus på sköldpaddor ser vi det som vår uppgift att göra människor (särskilt barn och ungdomar) medvetna om hotet mot och behovet av att skydda den globala faunan och vårt inhemska djurliv.

Djurskydd:

Den illegala handeln med djur är den tredje största illegala verksamheten i världen, efter narkotika och vapen. På grund av kontinuerligt förbättrade flygplatskontroller och fler bestämmelser för djurhållning ackumuleras allt fler beslagtagna vilda djur. Inom Europa råder det akut brist på fristäder, och i de flesta fall distribueras konfiskerade vilda djur till icke-professionella, husdjursinriktade djurhem eller lämnas vidare till zoologiska trädgårdar. Eftersom det inte finns någon sådan anläggning i Österrike kombinerar vi vår konservativa uppfödningsstation med en räddningsstation för konfiskerade vilda djur.

Peter Praschag:

"Vi hittar arter över hela världen som är hotade i sin existens och knappt existerar längre i naturen. Här i Graz gör vi det möjligt att föda upp dessa sällsynta arter tack vare det outtröttliga arbetet från hela det vetenskapliga teamet och djurskötarna samt hjälp från frivilliga. Utan Turtle Island skulle många underbara sköldpaddsarter redan ha dött ut."

Donera till Turtle Island:

 • Turtle Island
 • Sköldpaddsbevarande uppfödnings- och forskningsstation
 • Djurskyddsföreningens nummer: 310147063
 • Puntigamerstraße 7 I 8041 Graz
 • office@turtle-island.at
 • www.turtle-island.at
 • IBAN: AT24 1200 0100 0741 0201 ∙ BIC: BKAUATWW

I Österrike (§ 4a par. 2 Z. 3 EstG, register: NT3539) eller Amerika (skattebefriad 501(c) (3); skatteregistreringsnummer: 83-170676767) är skattepliktiga företag och privatpersoner avdragsgilla som företagskostnader eller inom ramen för beskattningen av anställda.