JBL ProAquaTest Combi Set Plus Fe

Vattenprov

506 kr 633 kr -20%

(966 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 1 set

Leverans senast torsdag, 20. juni om du beställer senast måndag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Enkel och säker kontroll av vattenvärden i akvarier
 • Bestämmer pH-värde, karbonathårdhet, nitrit, nitrat, järn och CO2
 • Tillsätt reagenser till vattenprovet, jämför med färgtabellen
 • Vattenfärgning beaktas i jämförelsesystemet
 • CO2-halten bestäms av pH-värdet och KH-värdet enligt tabellen
 • Barnsäkra reagensflaskor, vattentät plastväska

Du letar efter lämpliga artiklar för denna produkt?

Artikelnr.: JBL-2409200, Innehåll: 1 set, EAN: 4014162240927

Beskrivning

JBL ProAqua Test Combi Set Plus Fe är ett vattenprovset med vattentester för analys av kranvatten och sötvatten i akvarier.

Vatten är inte bara vatten. Regnvattnet absorberar redan föroreningar och när det väl tränger ner i grundvattnet berikas det med andra ämnen, vilka inte alla är lämpliga för akvarier. Ständig övervakning av vattenvärdena i akvariet, särskilt när man inrättar ett nytt akvarium, är den viktigaste prioriteringen för en framgångsrik akvaristik. Med ProAqua Test Combi Set Plus Fe erbjuder JBL möjligheten att bestämma de viktigaste vattenvärdena snabbt och exakt i hemmalaboratoriet. Tack vare den bifogade mycket detaljerade bruksanvisningen med tips och råd är vattenprovningen en barnlek. Leveransen omfattar allt nödvändigt material, t.ex. testreagens, doseringsspruta, kuvetter, mätskedar och färgkort. Testreagenserna kan köpas individuellt.

Följande tester ingår i det omfattande JBL ProAqua Test Lab vattenprovset:

JBL ProAqua Test KH
Beroende på ursprunget kan vatten innehålla olika mängder mineralsalter, t.ex. på grund av underlagets egenskaper. En stor del av de lösta salterna är alkaliska jordarts- och alkalihydrogenkarbonater. Tillsammans med karbonater och koldioxid (CO2) bildar vätekarbonater ett viktigt buffertsystem som förhindrar farligt höga pH-värdesfluktuationer i vattnet. Den uppmätta karbonathårdheten (KH) anger den totala koncentrationen av vätekarbonat i vattnet och kan därför i sällsynta fall (när främst alkalivätekarbonater förekommer, t.ex. i östafrikanska sjöar) vara högre än den totala hårdheten där endast alkaliska jordartsalter beaktas. De flesta sötvattensfiskar och växter i akvariet kan hållas framgångsrikt vid en karbonathårdhet på 5-16 °dH. För optimal koldioxidgödsling bör dock karbonathårdheten inte understiga 5° dH. Om det råder brist på koldioxid förbrukar vattenväxter och särskilt alger vätekarbonat (biogen avkalkning) genom sin snabba assimilering under fotosyntesen, vilket kan leda till att pH-värdet blir farligt högt (över 10) för fiskar.

JBL ProAqua Test pH 3-10
Att hålla ett lämpligt pH-värde så konstant som möjligt är en viktig förutsättning för alla vattenlevande organismers välbefinnande. Plötsliga svängningar bör undvikas till varje pris. Dessutom förändras många ämnen som är lösta i vatten beroende av pH-värdet. Mängden koldioxid som kan lösas upp i vatten är till exempel direkt kopplad till pH-värdet. pH-värdet kan därför fungera som en enkel kontrollvariabel för justering av gödslingssystem med koldioxid, förutsatt att det inte finns några andra syror (t.ex. humussyror) i vattnet som påverkar pH-värdet förutom koldioxid. Den optimala CO2-koncentrationen för växter och oskadlig för fiskar uppnås vid ett pH-värde på cirka 6,8-7,3. Karbonathårdheten bör inte vara lägre än 4° dH. Exakt pH-mätning kan också vara nödvändig för speciella tillämpningar, t.ex. fiskodling. JBL PRO AQUATEST pH 6,0-7,6 används också här. Det optimala pH-värdet för de flesta sötvattenfiskar och växter ligger i det neutrala området runt 7. Det finns dock sötvattenfiskar som kräver något surt eller alkaliskt vatten. För särskilt noggranna mätningar av pH-värdet finns JBL PRO AQUATEST pH 6,0-7,6 (även för kontroll av CO2-gödsling) för sötvattensakvarier och JBL PRO AQUATEST pH 7,4-9,0 för saltvattensakvarier och trädgårdsdammar. För saltvattensorganismer anses pH-värden runt 8,2 vara optimala. Särskilt i marina akvarier med lägre djur (ryggradslösa djur) kan förbrukningen av kalciumbikarbonat leda till att pH-värdet (och karbonathårdheten) sjunker om inte en regelbunden tillförsel sker. När man har fiskar från lätt alkaliska sötvatten, t.ex. från Malawisjön och Tanganyikasjön, rekommenderas värden runt 8-8,5. För koi och andra arter anses pH-värden mellan 7,5-8,5 vara optimala. I trädgårdsdammen, men framför allt i akvariet, kan bristen på koldioxid leda till att framför allt algerna konsumerar vätekarbonat i vattnet genom sin snabba assimilering under fotosyntesen (biogen avkalkning) och på så sätt driver pH-värdet till farliga nivåer för fiskar (över 10).

JBL PRO AQUATEST NO2
Liksom ammoniak är nitrit ett starkt fiskgift. Beroende på fiskarternas känslighet kan koncentrationer mellan 0,5 och 1 mg/l (ppm) redan ha en dödlig effekt. Saltvattenfiskar och unga fiskar är känsligare än vuxna fiskar.

JBL PRO AQUATEST NO3
Ammonium och nitrit bör normalt inte ansamlas, men om de gör det kan det finnas en störning i bakteriebalansen. En kontinuerligt ökande nitrathalt med samtidigt låga eller odetekterbara ammonium- och nitrithalter visar på en väl fungerande bakteriebalans, men samtidigt på en otillräcklig balans mellan fiskar (kvävekälla) och växter (konsumenter). För höga nitratnivåer främjar oönskad algtillväxt om det finns fosfat i vattnet utöver nitrit. Nitrathalten bör därför inte överstiga 30 mg/l i sötvatten och 20 mg/l i havsvatten. I starkt bevuxna akvarier med bara några få småfiskar kan det motsatta hända: Nitrat blir en bristfaktor och måste tillsättas för att växterna ska trivas optimalt.

JBL PRO AQUATEST Fe
Järn är ett oumbärligt spårämne för växters och djurs organ. Förutom en tillräcklig tillförsel av koldioxid och andra spårämnen är järn avgörande för en god tillväxt och förbrukas kontinuerligt. En glasaktig gulaktig färgning på unga bladskott och yngre blad är ett tecken på järnbrist. Järn och vissa andra spårämnen är endast stabila i vatten under en begränsad tid, även om de är bundna till så kallade kelatorer, vilket är vanligt i moderna gödselmedel. Dessutom är kranvatten vanligtvis fritt från järn. Därför måste järnhalten kontrolleras regelbundet med detta test och vid behov gödslas. En koncentration på 0,1-0,2 mg/l är tillräcklig för god växttillväxt. I mycket tätt bevuxna akvarier kan värden upp till 0,6 mg/l vara användbara. I havsvatten rekommenderas värden på upp till 0,05 mg/l.

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
Om växterna börjar få gula blad är järnkloros vanligtvis huvudorsaken - ett järntest ger snabb och enkel information om järnhalten i vattnet.

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • Misstänks kunna orsaka genetiska defekter (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar).

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för JBL ProAquaTest Combi Set Plus Fe

8 kundrecensioner i alla språk

4,8 av 5 stjärnor
5 stjärnor
10 (83%)
4 stjärnor
2 (16%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

12 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 8 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder