Söll PhosLock

Fosfatbindande algkontroll

Ny!

124 kr

(1.240 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 100 g

Utrymme: 2 000 liter

Leverans torsdag, 13. april

I lager från 06. april

Varför tar det längre tid?

Varför tar det längre tid? Den här produkten finns för närvarande inte i lager, men kommer snart. Du kan beställa direkt - varan skickas till dig så snart den finns i lager. Stäng meddelandet

Fri frakt till Sverige från 850 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Mot kraftiga algangrepp
 • Sänker fosfathalten
 • 6 veckors depåeffekt

Artikelnr.: SOE-80505, Innehåll: 100 g, EAN: 4021028110010

Beskrivning

Växter behöver fosfat för att bygga nya celler. Medan en liten mängd är tillräcklig för vattenväxter, behöver alger en stor mängd fosfat för att trivas. Algangrepp brukar därför förknippas med en ökad fosfathalt.

Enligt Söll är PhosLock det starkaste fosfatbindemedlet i världen. Dess mineralsammansättning innehåller inga tungmetaller och är ofarlig för fiskar, växter och andra dammbor när de används och doseras korrekt. PhosLock förhindrar att näringsämnena i dammslam bryts ner genom att fosfatet binds i ett mineral som inte är lösligt i vatten.

Användning:

Använd PhosLock efter varje algkontroll och var sjätte vecka därefter. Om pH-värdet på dammvattnet är över 8,8 måste vattnet förbehandlas.

Strö PhosLock över hela dammen. Produkten får inte lösas upp eller vidröras före användning!

Filter och andra system kan vara i drift medan PhosLock används. Fisk kan också vara kvar i dammen.

Doseringsrekommendation:

Använd 50 g PhosLock per 1000 l dammvatten. Om fosfathalten är över 1,0 mg/l per 1000 l dammvatten, använd 75 g PhosLock per 1000 l dammvatten. Med rätt dosering kan du sänka fosfathalten under 0,035 mg/l.

Marken (Hersteller): Söll
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P313 - Sök läkarhjälp
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P301+P312 - VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTMEDELSCENTRALEN eller läkare.
 • P402 - Förvaras torrt.
 • P501 - Släng innehållet/behållaren enligt korrekt sortering av avfall.

Varningsanvisningar:

 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

Frågor & svar om Söll PhosLock

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Söll PhosLock

Liknande produkter: