Söll PhosLock, 500 g

Fosfatbindande algkontroll

422 kr

(844 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 500 g

Utrymme: 10 000 liter

Leverans senast fredag, 31. maj om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

Bara 2 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Mot kraftiga algangrepp
 • Sänker fosfathalten
 • 6 veckors depåeffekt

Artikelnr.: SOE-80517, Innehåll: 500 g, EAN: 4021028110034

Beskrivning

Växter behöver fosfat för att bygga nya celler. Medan en liten mängd är tillräcklig för vattenväxter, behöver alger en stor mängd fosfat för att trivas. Algangrepp brukar därför förknippas med en ökad fosfathalt.

Enligt Söll är PhosLock det starkaste fosfatbindemedlet i världen. Dess mineralsammansättning innehåller inga tungmetaller och är ofarlig för fiskar, växter och andra dammbor när de används och doseras korrekt. PhosLock förhindrar att näringsämnena i dammslam bryts ner genom att fosfatet binds i ett mineral som inte är lösligt i vatten.

Användning:

Använd PhosLock efter varje algkontroll och var sjätte vecka därefter. Om pH-värdet på dammvattnet är över 8,8 måste vattnet förbehandlas.

Strö PhosLock över hela dammen. Produkten får inte lösas upp eller vidröras före användning!

Filter och andra system kan vara i drift medan PhosLock används. Fisk kan också vara kvar i dammen.

Doseringsrekommendation:

Använd 50 g PhosLock per 1000 l dammvatten. Om fosfathalten är över 1,0 mg/l per 1000 l dammvatten, använd 75 g PhosLock per 1000 l dammvatten. Med rätt dosering kan du sänka fosfathalten under 0,035 mg/l.

Marken (Hersteller): Söll
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P313 - Sök läkarhjälp
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P301+P312 - VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTMEDELSCENTRALEN eller läkare.
 • P402 - Förvaras torrt.
 • P501 - Släng innehållet/behållaren enligt korrekt sortering av avfall.

Varningsanvisningar:

 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Söll PhosLock

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder