JBL PhosEx rapid, 250 ml

Vattenförbättringsmedel

168 kr

(672 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 250 ml

I lager

Leverans senast måndag, 22. juli om du beställer senast onsdag klockan 00:00.

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • För akvarievatten som är lämpligt för fiskar och växter
 • Binder tillförlitligt fosfat och förhindrar därmed oönskad algtillväxt
 • För sötvatten-, sköldpadds- och räkakvarier
 • Förhindrar algtillväxt
 • Effektiv omedelbar åtgärd: flytande järnförening för att minska höga fosfatnivåer
 • Flytande järnförening binder tillförlitligt och permanent fosfat i vattnet - effekten är synlig genom brunaktig grumlighet som försvinner efter 2-24 timmar

Artikelnr.: JBL-2519500, Innehåll: 250 ml, EAN: 4014162251954

Beskrivning

JBL PhosEx rapid är ett flytande filtermedium för användning i sötvatten- och marina akvarier samt i dammar och används för att avlägsna fosfat (PO4) som leder till algbildning.

Oönskade fosforföreningar
Fosfor (fosfat) är sällsynt i naturliga vatten (0,001-0,01 mg/l). Växterna har anpassat sig till denna bristsituation under sin långa utveckling och behöver mycket lite fosfor för sin tillväxt. Kraftiga ansamlingar av fosforföreningar, som i akvarier ofta är 100-1000 gånger större än det naturliga värdet, leder ofta till explosiv tillväxt av oönskade alger. Regelbunden kontroll av fosfatinnehållet med till exempel JBL Phosphate Test Sets PO4 och snabb användning av JBL PhosEx rapid förebygger denna fara. I sötvattensakvarier kan värden på 0,5 mg/l tolereras, i marina akvarier bör man sträva efter värden på mindre än 0,1 mg/l.

Fosfor är tillsammans med kalcium den viktigaste komponenten i fiskens benstruktur. Men fosfor spelar också en viktig roll i många metaboliska processer, enzymer och andra vitala ämnen samt i muskelarbetet. Fisken måste täcka sitt fosforbehov från sin föda. Levande och fryst foder innehåller naturligt en balanserad mängd fosforföreningar.

Lätt att använda
Nitrater och fosfater är viktiga näringsämnen för alger. Om ett eller båda näringsämnena tas bort från vattnet kan algerna inte längre växa.
Mängden fosforföreningar som produceras i akvariet påverkas av många faktorer: Unga, växande fiskar utsöndrar mindre fosfor än vuxna fiskar. Högt fiskbestånd ger upphov till fler fosforföreningar än låg fiskbestånd. I akvarier med täta, välväxande växter konsumeras mer fosforföreningar än i akvarier med dåligt växande växter eller utan växter.

Grym effekt
En flytande järnförening binder tillförlitligt och permanent fosfat som är löst i vattnet och förhindrar därmed oönskad algtillväxt. Effekten syns genom en brunaktig grumlighet som försvinner efter 2-24 timmar. Vattnet blir kristallklart. Genom att rengöra akvariefiltret och dammsuga substratet med JBL AquaEx avlägsnas den bundna fosfatfosforn från akvariet. Mät först karbonathårdheten och höj den vid behov till minst 4 KH med JBL AquaDur. Flaskan skakas väl före användning och produkten doseras omedelbart. JBL PhosEx rapid tillsätts på en plats med god vattenrörelse. En applicering binder upp till 3 mg fosfat/liter. Upprepa appliceringen vid behov (var uppmärksam på KH). Rengör filtret och substratet nästa dag.

Dosering:
PO4, 2,4 mg/ L - 10 ml/ 40 L
PO4, 1,2 mg/ L - 10 ml/80 L
PO4, 0,6 mg/ L - 10 ml/ 160 L

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
Fosfatnivåerna minskar på mycket kort tid

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P234 - Förvaras endast i orginalbehållaren.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H290 - Kan vara korrosivt för metaller.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H315 - Irriterar huden.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för JBL PhosEx rapid

4,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
0 (0%)
4 stjärnor
2 (100%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

2 recensioner

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder