JBL ProAquaTest Ammonium

Vattenprov

115 kr 128 kr -10%

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: Påfyllning

Leverans senast måndag, 18. december om du beställer senast tisdag klockan 09:30.

Bara 6 styck kvar på lager

Leverans före jul: Beställ senast tors, 14. dec kl 23:59. Mer information.

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
 • Bestämning av ammonium (NH4) och ammoniak (NH3) i sötvatten- och marina akvarier samt dammar
 • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för missfärgning av vatten
 • Detaljerad information om vattenanalyser på JBL:s hemsida
 • Barnsäkra reagensflaskor
 • Användning: För kontroll av bakterieaktivitet, vid fisksjukdomar eller fiskdödlighet

Artikelnr.: JBL-2412200, Innehåll: 1 set, EAN: 4014162241221

Beskrivning

JBL ProAqua Test NH4 är ett vattentest för att analysera ammonium- och ammoniakhalten i sötvatten- och marina akvarier samt i dammar.

Avvecklingen av alla organiska ämnen (mat- och växtrester, fiskutsmutsningar) i akvariet och dammen sker via den så kallade kvävecykeln. I denna process omvandlas proteiner till ammonium, som sedan omvandlas till nitrit och det ofarliga nitratet. Vissa bakterier är ansvariga för denna process. Genom att mäta de enskilda mellanstadierna ammonium, nitrit och nitrat kan man uttala sig om hur väl systemet fungerar. Exempelvis kan läkemedel som används för att bota fisksjukdomar skada de nyttiga reningsbakterierna och därmed leda till ökade ammonium- och/eller nitritnivåer. I regel kan ammonium inte mätas i ett välskött akvarium med ett effektivt biologiskt filter. Ammonium är ett växtnäringsämne som i låga koncentrationer inte är giftigt för fisk. Beroende på pH-värdet kan dock giftig ammoniak (BH3) bildas från ammoniumet. Därför bör pH-mätning alltid utföras tillsammans med ammoniummätning.

Rekommenderade ammoniumvärden:
Sötvattensakvarium: 0,25 mg/l
Malawisjön Tanganyikasjön akvarium: 0,25 mg/l
Bevuxna akvarier med få fiskar (aquascaping): 0,25 mg/l
Marina akvarier: 0-0,25 mg/l
Dammar: < 0,1 mg/l

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
Oförklarliga fisksjukdomar eller fiskdöd beror ofta på en störning i bakteriebalansen - ett vattentest ger snabb och tillförlitlig information om detta!

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • H290 - Kan vara korrosivt för metaller.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH 031 - Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för JBL ProAquaTest Ammonium

5 kundrecensioner i alla språk

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
11 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

11 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 5 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: