Microbe-Lift AIP-AWAY - Borttagningsmedel Aiptasia, 50 ml

Tillbehör för havsvattenpooler med koraller

131 kr

(2.620 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 50 ml

Leverans senast fredag, 31. maj om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Fullständig upplösning av aiptasia
 • Inkl. doseringsspruta
 • Förstör upp till 10 Aiptasia/dag
 • Förebyggande effekt

Artikelnr.: ARK-AIP50G, Innehåll: 50 ml, EAN: 4260735742071

Beskrivning

Aiptasia tillhör anemonfamiljen. De har ett starkt nässelgift som tränger bort koraller. Inom maritim akvaristik anses de därför vara skadedjur. Anemonerna, som är små i början, kan när som helst föras in via stenar, koraller eller alger och kommer inte att försvinna av sig själva.

Detta aiptasia borttagningsmedel löser upp anemonen holistiskt och hållbart. Tentakler kan inte driva runt och skapa nya anemoner!

Dosering och bruksanvisning: Dosering sker på ett riktat sätt med hjälp av den medföljande doseringssprutan. Vid korrekt användning finns det inga effekter på akvariedjur eller koraller.

Hur går du vidare? I det första steget ska du placera doseringssprutan med 0,1 till 0,2 ml av preparatet - beroende på storleken på aiptasia - direkt över anemonens mun. OBS: Anemonen får inte röras! I det andra steget applicerar du preparatet - anemonen börjar snabbt lösas upp. Beroende på storleken på aiptasia kan fem till högst tio anemoner lösas upp per dag. Efter användning måste doseringssprutan och kanylen sköljas noggrant under rinnande kranvatten.

Viktigt: Stäng av flödespumpen INNAN användning och vänta minst 15 minuter efter behandlingen innan du aktiverar pumpen igen.

Marken (Hersteller): Microbe-Lift
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H290 - Kan vara korrosivt för metaller.
 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • Använd biocider med försiktighet. Läs alltid ettiketten och produktinformationen före använding.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Microbe-Lift AIP-AWAY - Borttagningsmedel Aiptasia

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
2 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

2 recensioner

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder