JBL ProAquaTest Karbonathårdhet

Vattenprov

89 kr 112 kr -21%

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: Set

Leverans senast fredag, 09. juni om du beställer senast måndag klockan 09:15.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
 • Bestämmer den optimala karbonathårdheten i söt- och saltvattenakvarier och dammar
 • Färgförändringstest: tillsätt reagens dropp för dropp till vattenprovet
 • Detaljerad information om vattenanalyser på JBL:s hemsida
 • Barnsäkra reagensflaskor
 • Appliceringstid för nyuppsättning: 1 x dagligen, sedan varje vecka

Artikelnr.: JBL-2411000, Innehåll: 1 set, EAN: 4014162241108

Beskrivning

JBL ProAqua Test KH är ett vattentest för att analysera den optimala karbonathårdheten i sötvatten- och marina akvarier samt i dammar.

Vatten kan innehålla olika mängder mineralsalter beroende på dess ursprung, t.ex. på grund av substratets beskaffenhet. En stor del av de lösta salterna är alkaliska jordarts- och alkalihydrogenkarbonater. Tillsammans med karbonater och koldioxid (CO2) bildar vätekarbonater ett viktigt buffertsystem som förhindrar farligt höga pH-värdesfluktuationer i vattnet. Den uppmätta karbonathårdheten (KH) anger den totala koncentrationen av vätekarbonat i vattnet och kan därför i sällsynta fall (när främst alkalivätekarbonater förekommer, t.ex. i östafrikanska sjöar) vara högre än den totala hårdheten där endast alkaliska jordartsalter beaktas. De flesta sötvattensfiskar och växter i akvariet kan hållas framgångsrikt vid en karbonathårdhet på 5-16 °dH. För optimal koldioxidgödsling bör dock karbonathårdheten inte understiga 5° dH. Om det råder brist på koldioxid förbrukar vattenväxter och särskilt alger vätekarbonat (biogen avkalkning) genom sin snabba assimilering under fotosyntesen, vilket kan leda till att pH-värdet blir farligt högt (över 10) för fiskar.

Rekommenderade KH-värden:
Sötvattensakvarier: 5-12° dKH
Malawi-Tanganyika akvarium: 7-20° dKH
Växtakvarier med få fiskar (aquascaping): 3-8° dKH
Marina akvarier: 7-10 °dKH
Dammar: 7-10° dKH

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
Karbonathårdheten är avgörande för buffertkapaciteten i vattnet och påverkar pH-värdet - regelbunden kontroll är därför viktigt!

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frågor & svar om JBL ProAquaTest Karbonathårdhet

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för JBL ProAquaTest Karbonathårdhet

6 kundrecensioner i alla språk

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
12 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

12 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 6 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: