JBL ProAquaTest Nitrat, Påfyllning

Vattenprov

157 kr

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: Påfyllning

Leverans senast fredag, 31. maj om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

Bara 2 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
 • Bestämning av nitrathalten i söt- och saltvattenakvarier samt i dammar
 • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för missfärgning av vatten
 • Detaljerad information om vattenanalyser på JBL:s hemsida
 • Barnsäkra reagensflaskor
 • Användning för att kontrollera problem med gröna alger

Artikelnr.: JBL-2412600, Innehåll: 1 set, EAN: 4014162241269

Beskrivning

JBL ProAqua Test NO3 är ett vattentest för att analysera nitrathalten i sötvatten- och marina akvarier samt i dammar.

Leveransen omfattar allt nödvändigt material, t.ex. testreagens, doseringspipett, kuvetter, mätskedar och färgkort. Testreagenserna kan köpas individuellt.

Avvecklingen av alla organiska ämnen (mat- och växtrester, fiskutsmutsningar) i akvariet och dammen sker via den så kallade kvävecykeln. I denna process omvandlas proteiner till ammonium, som sedan omvandlas till nitrit och det ofarliga nitratet. Vissa bakterier är ansvariga för denna process. Genom att mäta de enskilda mellanstadierna ammonium, nitrit och nitrat kan man uttala sig om hur systemet fungerar. Till exempel kan läkemedel som används för att bota fisksjukdomar skada de nyttiga reningsbakterierna och därmed leda till en ökning av ammonium- och/eller nitritnivåerna.

I allmänhet kan ammonium inte mätas i ett välskött akvarium med ett effektivt biologiskt filter. Ammonium är ett växtnäringsämne som i låga koncentrationer inte är giftigt för fisk. Beroende på pH-värdet kan dock giftig ammoniak (BH3) bildas från ammoniumet. Därför bör man alltid mäta pH-värdet tillsammans med ammoniummätningen. Liksom ammoniak är nitrit ett starkt fiskgift. Beroende på fiskarternas känslighet kan koncentrationer på mellan 0,5 och 1 mg/l (ppm) redan ha en dödlig effekt. Saltvattenfiskar och unga fiskar är känsligare än vuxna fiskar.

Ammonium och nitrit bör normalt inte ansamlas, men om de gör det kan det finnas en störning i bakteriebalansen. En kontinuerligt ökande nitrathalt med samtidigt låga eller odetekterbara ammonium- och nitritnivåer visar på en väl fungerande bakteriebalans, men samtidigt på en otillräcklig balans mellan fisk (kvävekälla) och växter (konsumenter). För höga nitratnivåer främjar oönskad algtillväxt om det finns fosfat i vattnet utöver nitrit. Nitrathalten bör därför inte överstiga 30 mg/l i sötvatten och 20 mg/l i havsvatten. I starkt bevuxna akvarier med bara några få småfiskar kan det motsatta hända: Nitrat blir en bristfaktor och måste tillsättas för att växterna ska trivas optimalt.

Rekommenderade nitratvärden:
Sötvattensakvarium (samhällsakvarium): 0-50 mg/l
Malawisjön Tanganyikasjöns akvarium: 0-50 mg/l
Växtakvarier med få fiskar (aquascaping): 10-30 mg/l
Marina akvarier: 0-20 mg/l
Dammar: 0-10 mg/l

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
Oförklarliga problem med gröna alger beror ofta på överskott av näringsämnen - ett vattentest ger snabb och tillförlitlig information om detta!

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • Misstänks kunna orsaka genetiska defekter (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar).

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för JBL ProAquaTest Nitrat

4 kundrecensioner i alla språk

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
13 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

13 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 4 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder