JBL ProAquaTest Kalcium, Påfyllning

Vattenprov

138 kr

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: Påfyllning

Leverans senast torsdag, 27. juni om du beställer senast måndag klockan 00:00.

Bara 8 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
 • Bestämning av kalciumhalten i marina akvarier
 • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för vattnets egenfärgning
 • Detaljerad information om vattenanalyser på JBL:s hemsida
 • Barnsäkra reagensflaskor
 • Användning för att kontrollera stagnerande koralltillväxt

Artikelnr.: JBL-2413300, Innehåll: 1 set, EAN: 4014162241337

Beskrivning

JBL ProAqua Test Ca Calcium är ett vattentest för att analysera kalciumhalten i marina akvarier.

Kalcium används för att bygga upp korallernas skelett och för att bygga upp skalet hos musslor, snäckor, tubmaskar och andra. En för låg kalciumnivå i ett marint akvarium försämrar korallernas tillväxt och de vitala funktionerna hos andra ryggradslösa djur och fiskar.

Rekommenderade kalciumvärden:
Sötvattensakvarium (samhällsakvarium): Kalcium ingår i den totala hårdheten och förekommer i mycket mindre mängder än i havsvatten. Testet visar sig därför inte i sötvatten.
Saltvattenakvarium: 390-440 mg/l

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
Oförklarliga problem med koraller grundar sig ofta i underförsörjning av näringsämnen - ett vattentest ger snabb och tillförlitlig information om detta!

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för JBL ProAquaTest Kalcium

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder